Over Leerwijzer

Leerwijzer gebouw + strand

Als onze privéschool na 30 jaar werking een plaats veroverd heeft in het onderwijslandschap, dan betekent dit niet dat het klassiek onderwijs niet goed functioneert, wél dat enkele jongeren door het dichtgemaasde onderwijsnet vallen.

Want laten we wel wezen: niemand is zo gek om een hoge prijs te betalen voor onderwijs dat voor de rest ongeveer gratis is, tenzij deze gesubsidieerde of door de gemeenschap georganiseerde scholen hun kind niet (kunnen) opvangen.

Daarom is onze privé-school dikwijls een noodzaak die antwoord geeft op een behoefte van de onderwijszoekende.

Wat is leerwijzer?

Leerwijzer is een eigenzinnige, zelfstandige en erkende school die zich richt op jongeren die in het klassieke onderwijs niet aan hun trekken komen, om welke reden dan ook.

Motivatie en zelfvertrouwen

Het klassieke onderwijs heeft vaak niet de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de noden van leerlingen met leermoeilijkheden, motivatieverlies of andere bijzondere eisen zoals topsport. De moeilijkheden worden miskend of niet begrepen, wat doorgaans resulteert in een watervaleffect. Veel talent gaat daardoor jammerlijk verloren. Jongeren verliezen gaandeweg hun zelfvertrouwen, hun doel en wellicht hun motivatie voor het behalen van een diploma.

Onderwijs op maat

Daarom bieden wij onderwijs op maat van de leerling, vraaggestuurd en individueel begeleid. Wij streven ernaar om jongeren terug uit te dagen om hun talenten ten volle uit te buiten. Ons adagium luidt dan ook: vraag niet om een lichtere last, vraag om sterkere vleugels. Het niveau van de leerling bepaalt het niveau en het tempo van de leerstof. In kleine klasgroepen kunnen de leerlingen zo veel mogelijk individueel benaderd worden, en ook de evolutie van het traject wordt voor elke leerling afzonderlijk begeleid. De leerling staat centraal, met zijn talenten en verwachtingen.

vleugelsFlexibele leeromgeving

Zo wordt de jongere ingepast in een flexibele leeromgeving, maar wel binnen een duidelijke structuur. Het tijdsmanagement, de studie, het internaat en de aanspreekpunten zijn logisch uitgebouwd rond enkele billijke regels, zodat elke leerling precies weet wat van hem/haar verwacht wordt en wanneer. Die structuur biedt voorspelbaarheid en zekerheid aan de leerling, opdat hij/zij stapsgewijs meegevoerd wordt in de richting van dat ene doel: het behalen van een diploma of terug op de juiste rails staan conform de leeftijd en mogelijkheden.

Waarom leerwijzer?

tn_IMG_6293

Moeilijkheden op school kunnen een grote druk leggen op het gezinsfunctioneren, vooral als de problemen niets te maken hebben met een tekort aan intelligentie.

Op het niveau van lager onderwijs zijn vooral dyslexie of dyscalculie, concentratiestoornissen of onrijpheid belangrijke bronnen van ellende. Echter ook hoge begaafdheid, waardoor het geleerde dikwijls als vervelend en banaal wordt ervaren, kan een schoolmoeheid dekken. Onze school diagnosticeert dit alles niet alleen, maar behandelt het ook.

In het secundair onderwijs is onze specialisatie vooral het remediëren van een tekort aan motivatie, een verkeerde vroege oriëntatie of de gevolgen van de bovenstaande problemen als dyslexie, ADHD, ASS, hoogbegaafdheid of onrijpheid.
Schoolmoe

Door de gang van zaken op school kunnen sommige leerlingen op den duur ernstig hun motivatie verliezen om een doel na te streven. Na het zoveelste B- of C-attest zijn zittenblijven of een ander niveau de enige mogelijkheden. Meer dan eens blijken die opties geen antwoord op de problemen. Leerlingen hebben op den duur geen doel meer, geen zin meer, voelen zich een loser en zien het nut van school niet meer in. Begrijpelijk. Een veroordeling tot blijven zitten of zelfs uitsluiting van de school helpt die motivatie niets vooruit. Wij willen de leerling opnieuw uitdagen conform zijn/haar intellectuele mogelijkheden. Door een sterke organisatorische structuur en een nauwlettende individuele begeleiding wijst Leerwijzer de weg naar het behalen van een diploma.

Leerstoornissen

ADHD, ASS, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid of onrijpheid. Dergelijke moeilijkheden kunnen het functioneren op school sterk belemmeren. Vaak worden die moeilijkheden miskend of onbegrepen op school, het gedrag en resultaten zijn vaak onverklaarbaar 'anders'. Niet zelden worden deze leerlingen op den duur bestempeld als lui, dom of onhandelbaar. Een correcte diagnose, en aangepaste begeleiding, kunnen deze leerlingen terug op de rails zetten waar ze thuishoren.

Zelfstandig onderwijstraject

tn_IMG_6043

Sommige leerlingen hebben geen moeilijkheden op school in het klassieke onderwijs, maar hebben nood aan een individueel studieprogramma, met een op maat gesneden begeleiding. Sommige jongeren hebben hun eigen reden om zich zelfstandig en op eigen tempo voor te bereiden op de examencommissie. Ook voor hen kunnen wij mogelijkheden aanbieden om dat in de beste omstandigheden te doen, mede gesteund op dertig jaar ervaring.

Onze kleine groepen en erg gespecialiseerde medewerkers passen voor ieders moeilijkheid een geëigende didactiek toe. Tegelijk ligt de klemtoon op de mogelijkheden en sterktes van de leerling. Op deze wijze kan ieder, op zijn eigen tempo, voortschrijden op de leerladder en eindelijk terug de succeservaring opdoen, die zo noodzakelijk is voor het zelfvertrouwen. Dat is ons inziens de sleutel tot elk succes.

Pijlers van Leerwijzer

1. Een sterk geïndividualiseerde aanpak

tn_I08A4566

Kleine klasgroepen staan de leerkracht toe om de didactiek aan te passen aan de leerling en niet omgekeerd. Daarom hangen wij ook geen vaste methode aan, zoals Freinet, Steiner en t.q. Elke leerling is namelijk anders en vraagt een specifieke opvang. Dit is materieel onmogelijk in een grote groep. Daarom ook een beperking van het totaal aantal leerlingen. Ook op dit nog beperkt macro-vlak kan de directie aan sterke individuele begeleiding doen. De methodes die we gebruiken zijn zo wetenschappelijk mogelijk. Dit betekent per definitie dat ze permanent aangepast worden. Het heeft als gevolg dat het kader zich uiterst wetenschappelijk blijft scholen in congressen, dikwijls in het buitenland, waarna deze de medewerkers kan voorlichten en op de hoogte houden van alles wat op wetenschappelijk vlak nieuw kon vernomen worden. Op deze wijze is er niet één methode, maar zoveel mogelijk de psycho-pedagogische wetenschap die het didactisch handelen zal sturen.

2. Het herbeginnen vanop het niveau waarop de pedalen verloren werden

Onafhankelijk van leeftijd en vorig opleidingsniveau, wordt de nieuwe leerling, indien nodig na te zijn getest en in onderling overleg met de ouders, hernomen vanaf zijn nog gekend basisniveau. Psychologisch is dit van groot belang omdat velen een erg zwakke motivatie hebben opgebouwd, daar ze dikwijls al geruime tijd niet meer meekonden met de vergelijkbare anderen van hun peergroup.

Het gevoel krijgen dat het hen aangeleerde ineens wél weer begrijpelijk is, is een absolute vereiste voor de verdere evolutie.

3. Daarbij kunnen we een leerling ook op een hoger niveau laten instromen dan wat hij of zij tot nu toe diende te volgen

tn_I08A4397

Indien iemand wél de capaciteiten heeft om een hogere secundaire richting te volgen, maar door de watervalproblematiek neerwaarts werd georiënteerd en dààrdoor gedemotiveerd werd, kan, via de examencommissie, toch weer de draad opnemen  met een studierichting die analoog is aan zijn capaciteiten. Op zich geeft dit reeds een hogere zelfwaarde. En alleen deze hogere zelfwaarde is dé intrinsieke motivator die de noodzakelijke dynamiek kan losweken van een dikwijls reeds jaren ongemotiveerde leerling.

De ervaring leert ons dat dit een belangrijke reden is waarom de leerlingen, ook van 18 jaar, de bijhorende discipline aanvaarden.


4. Hoge eisen die gesteld worden aan de medewerkers

Bachelor of master, directielid of internaatsbegeleider, paramedicus of logopedist, ieder dient hetzelfde doel voor ogen te hebben en bereid zijn zich permanent bij te scholen. Daarom is het niet-gesubsidieerd zijn een spijtig voordeel, want daardoor hoeven geen uitgebluste vast-benoemden te worden ingeschakeld. De directeur, op dat moment ook bedrijfsleider, kan selecteren en loon als onderhandelbare materie beschouwen, maar staat ook in voor de opleiding van zichzelf en zijn medewerkers.

Ook de organisatie kan zich dan medewerkers permitteren die de administratieve en organisatorische omkadering uitmaken. Dit staat de pedagogische medewerkers toe zich volledig op hùn taak te concentreren.

5. Een erg intensieve studiebegeleiding

tn_I08A4562

De meeste leerlingen die moeilijkheden ervaarden, zijn de relatie tussen inspanning en positief gevolg kwijt. Deze associatie is verbroken en dient hersteld. Niet alleen vanwege de positieve gevolgen voor studies, doch ook voor het opvijzelen van het zelfbeeld. Want uiteraard is dit, veelal na een periode van mislukkingen, ernstig afgebrokkeld. En zonder zo'n positief zelfbeeld is elke inspanning bij voorbaat gedoemd om te mislukken. Dit positief zelfbeeld wordt echter niet gecreëerd door enige vorm van psychotherapie of overtuigende sermoenen, maar door de ervaring dat de geleverde inspanningen succes hebben.

Daarom ook het belang van een internaat: pas op die manier kan men de leerling, afhankelijk van de leeftijd, verplichten om met begeleiding 's avonds intensief te studeren. Deze verplichte collectieve, maar individueel begeleide studie, leidt dan noodzakelijkerwijze tot succes op de toetsen achteraf. Pas door de permanente verbinding tussen de intensieve studie en het daaropvolgend en erdoor veroorzaakt succes, kan een leerling autonoom gemotiveerd worden. Een autonome motivatie, waarvan wij allen weten dat het de enige soort motivatie is die blijvend is. De methode van studiebegeleiding is daarvoor heel belangrijk. Ze is gebaseerd op het basisprincipe van de procesbegeleiding en niet op productevaluatie. Daarom moet men hen wel zién studeren en niet alleen overhoren. Een sport leer je ook pas door het proces permanent te sturen.

6. De ontspanning is afhankelijk van de geleverde inspanning

Een voorspelbare mate van ontspanning hangt af van een individuele ondervraging van elke leerling van alle te kennen materie voor de volgende dag. Dit is alweer zeer belangrijk voor een grondige motivatie. De leerling moet aangeleerd worden dat zijn aangename ontspanning door hem zélf bepaald wordt, nl. door zijn inzet die de ontspanning moet voorafgaan. (Zoals in't dagelijkse leven?) Daarom geen vaste uren van ontspanning en studie. Wél een begin van de studies die voor allen gelijk is, maar het einde is voor iedereen anders, nl. afhankelijk van een voldoende score voor een test van alle vakken 's avonds.

Alweer belangrijk is de associatie tussen de geleverde inspanning en de mate van ontspanning, waar ze zélf verantwoordelijk voor zijn, en geen externe evaluator als ... de klok. Velen van onze jongeren hebben de neiging om hun mislukkingen extern te attribueren. Slechts door het toekennen van de oorzaken van deze erreurs aan factoren die IN hen liggen, kan een begin van attitudeverandering waarborgen.

7. Een aantrekkelijke ontspanning in een gedisciplineerd en niet-luxueus internaat

Discipline staat bij ons vooraan. Geen ijzeren wet-discipline, wel een respectvol omgaan met mensen en dingen, waardoor vooral een grote voorspelbaarheid gecreëerd wordt. Deze voorspelbaarheid is op zich dan weer angst- en stressreducerend en dus rustigmakend.

Een basisvoorwaarde om je open te stellen voor (soms onaangenaam) leren.

8. Een groot vertrouwen van de ouders

Dezen hebben geen oudercomité of andere vorm van inspraak. Zij vertrouwen op de pedagogiek van de school, maar zijn betalende consumenten en kunnen op eender welk moment volledige inzage krijgen van alles wat er, op eender welk vlak, met hun kind gedaan wordt. Ze kunnen trouwens ook op elk moment dat vertrouwen verbreken. Evenwel hebben ze geen interventierecht in de didactiek, noch in de methodes die gebruikt worden om hun zoon of dochter er weer bovenop te helpen. De informatie die hen gegeven wordt alvorens de leerling wordt ingeschreven is echter zeer omstandig.De dikwijls voorafgaande testing is hiervoor trouwens een uitstekende gelegenheid.

Uiteraard hebben ouders constant, zeg maar dag én nacht, de gelegenheid om naar een stand van zaken te vragen, hetzij persoonlijk, hetzij per brief, fax of mail. Laten we ook niet vergeten dat het voor 85% de ouders zijn die andere ouders doorverwijzen.

Pers

 • Hendrik Dierendonck in Touché

  Hendrik Dierendonck ijvert als ambachtelijk beenhouwer voor het beter kweken van dieren. Iedereen heeft tegenwoordig een allergie voor iets zoals een gluten of lactose intolerantie, maar in Touché trok hij die lijn verder door naar het onderwijs. “Allergieën en afwijkingen zijn een stuk van onze samenleving geworden.”
  “Ik zie dat bij mijn kinderen op school. Vandaag zitten er in een klas van 20 kinderen slechts 5 kinderen die geen afwijking hebben. Die 5 kunnen een gewoon leerprogramma volgen terwijl die 15 anderen allemaal iets hebben waar we rekening mee moeten houden. Dan denk ik dat ons schoolsysteem niet goed in elkaar zit.”

  “Kinderen moeten met alles mee kunnen terwijl er vaak niet gewerkt wordt aan hun talenten.” Hendrik heeft als kind nooit geworsteld met het idee dat hij slager zou worden, maar er werd wel minachtend gedaan over die richting waardoor hij zichzelf minderwaardig begon te voelen. “Ik was altijd de laatste van de klas en kreeg daardoor ook een laag zelfbeeld. Daarom vind ik het belangrijk om op de talenten van kinderen te werken. Het belangrijkste is dat ze zich goed voelen en de basis meekrijgen. Daar wil ik heel erg op inzetten.”

  “Mijn kinderen hebben ook geworsteld. Ze voelden zich niet goed in de klas, het schoolsysteem had hen misschien zelfs in de steek gelaten. Mijn dochter had op een bepaald moment migraine aanvallen, ze had een studieachterstand, kon niet meer mee en panikeerde. Ze raadden haar aan om over te stappen naar het beroepsonderwijs, maar na een jaar privéschool is ze opengebloeid. Helaas is dat een financiële kost die voor veel mensen niet haalbaar is en dat zou niet mogen. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om te kunnen doorgroeien.”

  Radio 1 reportage
 • Reportage in Koppen

  Privéscholen zijn in Vlaanderen dun bezaaid. En ze staan ook niet te springen om wat extra aandacht. 'Koppen' kreeg toch de toelating om te filmen in de Leerwijzer, een privéschool midden de duinen in Oostduinkerke. 158 jongens en meisjes met gedrag- en leerproblemen studeren hier, élk op hun eigen ritme. Het doel: een diploma secundair onderwijs. En dat mag wat kosten. Jaarlijks moeten de ouders 20.000 tot 22.000 euro ophoesten.

  50% van de studenten op de Leerwijzer is schoolmoe. 15% is hoogbegaafd. Timothy Adam bijvoorbeeld. Hij is pas vijftien en zal over enkele maanden afstuderen: 'Ik verveelde mij op een gewone school. Ik zit nu wel tussen 17-18 jarigen maar ik heb het gevoel dat ze mij respecteren. Vroeger werd ik gepest.' Mieke (17) zit op de Leerwijzer omdat ze heel perfectionistisch is en vroeger last had van faalangst: 'Hier concentreren de leraren zich op de vakken die je niet goed beheerst. Aan de andere vakken wordt niet veel tijd meer verspild'.

  Directeur Koen Ringoot begon z'n privéschool 25 jaar geleden. Hij stoomt z'n leerlingen elk op hun eigen tempo klaar voor de middenjury, de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Ringoot runt z'n school als een échte manager: 'Ik ben de bedrijfsleider van een bedrijf dat diensten verstrekt. En zoals bij elk privé-initiatief moet daarvoor betaald worden. Maar de resultaten zijn er wel.'

  Reportage: Ilse Van Lysebeth en Leentje Lybaert

  'Koppen', donderdag 15 mei 2008 om 21.35 uur op Eén. Bekijk hieronder het volledige fragment.

  Reportage in Koppen
 • VTM: eerste schooldag


  start
 • De hoge prijs voor het kweken van goesting

  Koen Ringoot, de directeur van privéschool Leerwijzer, wil het cliché bestrijden dat privéonderwijs enkel voor verwende kinderen is van verwaande ouders. Dat zijn school inderdaad duur is, ligt niet alleen aan de individuele begeleiding, schrijft hij: 'De overheid begroot elke leerling die zich inschrijft in het privéonderwijs maar geeft er letterlijk geen cent aan uit.'

  Onderwijs is voor iedereen een recht, een plicht en een vrijheid. Dat staat zo geschreven in onze Grondwet. Uit het jaarlijks PISA-rapport van de OESO blijkt dat het Vlaamse onderwijs van een hoog niveau is. Alleen slaagt dat degelijke onderwijs in Vlaanderen er niet in om alle kinderen aan boord te houden, laat staan om ieder kind zijn talenten maximaal te laten ontplooien. Zo kampt België met één van de hoogste aantallen zittenblijvers van Europa, wat fataal is voor de motivatie. Uit de studie 'Education at a Glance' van de OESO blijkt dan weer dat het aantal niet-werkende en niet-studerende jongeren is gestegen naar 15 procent, op Frankrijk na het hoogste aantal in West-Europa. Het mag duidelijk zijn: er zitten hiaten in het klassieke onderwijssysteem, onder meer door het bestaan van het watervalsysteem, het uitstel van inclusief onderwijs en een te hoog aantal schoolverlaters zonder diploma.

  Knack.be: opinie motivatie
 • HLN: start schooljaar

  "In Antwerpen had ik een verkeerde studiemethode en dat zorgde ervoor dat ik een onvoldoende had voor vakken als wiskunde en geschiedenis. Vorig schooljaar startte ik in Leerwijzer met succes want ik moet enkel nog mijn examens Frans en Natuurwetenschappen afleggen en dan kan ik mijn hogere studies rechten aanvatten", zegt leerlinge Anne-Sophie (17) uit Antwerpen. "Ik was niet gemotiveerd en kreeg daardoor een C-attest in het gewone onderwijzer. Ik studeer hier humane wetenschappen. Het verschil is groot. De leerlingen en leerkrachten motiveren en de omgeving vlakbij de zee spreekt ook aan. Ik hoef alleen nog maar één examen af te leggen. Daarna studeer ik toegepaste taalkunde", pikt Ella (18) uit Leuven in. "Ook ik kon niet aarden in het gewone onderwijs. Hier krijgen we in kleinere groepen les waardoor je een betere band hebt met de leerkracht. We kunnen ook op ons eigen tempo werken. Als de leerkracht ons een gunstig advies geeft, kunnen we een examen afleggen voor een onafhankelijke examencommissie in Brussel. Dat kan dus vak per vak als we er klaar voor zijn", besluit Jonathan (14) uit Brugge.

  HLN: start schooljaar
 • De Tijd: examencommissie


  diploma zonder school
 • De drempel van het privéonderwijs

  Directeur Koen Ringoot van Leerwijzer, de grootste privéschool van Vlaanderen, pleit ervoor om privéonderwijs fiscaal aftrekbaar te maken voor de ouders die het onderwijs voor hun kind uit eigen zak betalen, maar tegelijkertijd ook bijdragen aan het klassieke onderwijssysteem door de reguliere belastingen.

  Het debat over het inschrijvingsgeld aan universiteiten en hogescholen wordt al enkele weken op de spits gedreven. Het is een goede zaak dat er de laatste tijd zoveel publieke aandacht gaat naar de kost van het onderwijs. Maar als het gaat over het onderwijs in Vlaanderen, wordt er steevast te weinig aandacht besteed aan privéonderwijs. Wij, de aanbieders van privéonderwijs, willen het actuele debat over de kost van het onderwijs aangrijpen om ook aandacht te vragen voor een andere discussie, namelijk die van de fiscale aftrekbaarheid van ons onderwijs.

  Trends.be: kostprijs onderwijs
 • Politiek correct onderwijs is daarom intellectueel en budgettair nog niet het beste.

  Iedereen heeft baat bij een vroege, en vooral een juiste studieoriëntatie. Het geld dat je met zo'n maatregel uitspaart, kan je investeren in beter onderwijs voor zij die wél slagen. Daar wordt iedereen beter van.

  De Tijd: opinie weigering gebuisde studenten
 • 10 tips voor blokkende studenten

  Voor studenten in het hoger onderwijs is de blokperiode aangebroken. Wij vroegen studentenadviesbureau Studentor om tien bloktips.

  1. Verzamel al je studiemateriaal (cursussen, boeken, notities, examenvragen, samenvattingen) en breng structuur in de hoofdstukken aan door middel van tussenschotjes, post-its enz… Kopieer voor elk vak je inhoudstafel naar A4-formaat.

  2. Wees realistisch. Maak een eerlijke stand van zaken en bekijk of alle vakken afleggen in januari überhaupt wel mogelijk is. Vakken waarvoor je bij wijze van spreken nog niets hebt gedaan, laat je best vallen om andere wel haalbare vakken niet te compromitteren en om je slaagkansen te vergroten.

  3. Maak een goede blokplanning: tel hoeveel halve dagen je beschikbaar hebt om te blokken, zowel in de examenperiode zelf als tijdens de blok. Bedenk hoeveel halve dagen je idealiter zou willen spenderen aan elk af te leggen vak. Begin van je laatste examen richting je eerste examen de beschikbare halve dagen te verdelen volgens noodzaak. Verdeel het aantal te studeren hoofdstukken over de uitgetrokken tijd en bouw herhaalmomenten in.

  Lees verder via onderstaande link.

  De Standaard: bloktips
 • Verbolgen schooldirecteur: "Leerkrachten die staken, dat is schandalig"

  Op deze nationale stakingsdag mogen heus niet alle leerlingen genieten van een dagje (studie)vakantie. In privéschool Leerwijzer in Oostduinkerke zijn alle leerkrachten aanwezig om hun pupillen wat kennis te voeren. Koen Ringoot, directeur van de instelling, heeft een heel duidelijke visie over de zinloosheid van stakende scholen.

  "Vandaag zijn hier alle leerkrachten aanwezig, en momenteel heeft er zich al zo'n 90 procent van onze leerlingen aangemeld om de week te starten. Vooral de leerlingen uit regio Mechelen, Leuven en Hasselt moeten verstek geven. Zij moeten telkens het openbaar vervoer nemen. Ook zijn zij niet geholpen met onze ophaalbussen in Gent en Brugge. Het is spijtig dat door zo'n staking zoveel gezinnen in de problemen komen wat betreft van opvang en dergelijke", stelt Koen Ringoot.

  Krant van West-Vlaanderen: Staking

Foto's